Tutaj jesteś: Tapety, tkaniny, dywany / O nas / RODO

RODO

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych – klauzula RODO

1. Dane osobowe i ich Administrator.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO”.

Administratorem danych osobowych jest Magic Home Sp. z o.o.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących praw można kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rodo@magic-home.pl.

2. Cel przetwarzania danych.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach:

1) świadczenia usługi informacyjnej wynikającej z prezentacji danych widniejących na stronie www.magic-home.pl – podstawa prawna RODO, art. 6, pkt.1.b.;

2) sprzedaży produktów oferowanych przez Administratora – podstawa prawna RODO art. 6, pkt.1.b.;

3) marketingowych – podstawa RODO, art. 6 pkt.1.f.;

4) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawa prawna RODO, art. 6, pkt.1.b.;

5) dowodowych i archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, jak i w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawa RODO, art. 6 pkt.1.f.;

6) przekazywania informacji handlowej drogą elektroniczną ­– jedynie w przypadku wyrażenia zgody – podstawa RODO, art. 6 pkt.1.f.

3. Zasady gromadzenia danych.

Podanie danych osobowych jest:

1) dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Administratorem – brak podania danych osobowych uniemożliwia dokonanie transakcji lub realizację umowy;

2) dobrowolne, lecz niezbędne do przesłania drogą elektroniczną lub telefoniczną informacji handlowych lub marketingowych w odniesieniu do produktów dystrybuowanych przez Administratora.

Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich, za wyjątkiem ewentualnego przekazywania tych danych w celach związanych z realizacją zawartej umowy (np. wysyłka towaru). Dane osobowe pozyskane w celu zawarcia umowy Administrator przechowuje przez okres umowy (lub jej ofertowania) oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktowano się z Administratorem w sprawie jej zawarcia.

Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy i jej realizacją dla celów dowodowych, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, przetwarzane są przez Administratora do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

4. Odbiorcy danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

1) pracownicy i współpracownicy Administratora;

2) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (w szczególności usługi transportowe, marketingowe, informatyczne, prawno-księgowe i telekomunikacyjne);

3) podmioty uprawnione do otrzymywania danych osobowych w zakresie i w celach wynikających z przepisów prawa.

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Każdemu, kto dobrowolnie przekazał Administratorowi swoje dane osobowe przysługuje prawo żądania do ich dostępu, w szczególności do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego w dowolnym momencie i do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli skorzystano z tego prawa – Administrator zaprzestanie przetwarzania danych, po pisemnym zgłoszeniu na adres mailowy: rodo@magic-home.pl.

Każdy, kto podał dane osobwe, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, o ile przetwarzania dokonywane jest w oparciu o RODO art. 6, pkt.1.f. Każdemu, kto podał dane osobowe, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących danych osobowych narusza przepisy prawa.

W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Unia